دبیر شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

خورناقنواتی بیان داشت: هیچ شکی نباید داشت که حاکمیت براساس نگاه قومیتی برنامه ریزی و عمل نمی کند. در کشورمان چیزی بنام تبعیض نژادی نداریم.در ایران ناسیونالیسم قومی وجود ندارد. شوشان- علیرضا عبدالله نژاد: بنا به پیشنهاد یونس صالح بیگی مدیر مسئول سایت خبری خوزیان نیوز و پذیرش مدیرکل فرهنگ و ارشاد…