دبیر جامعه وعاظ اهواز

37
خورنا: دبیر جامعه وعاظ اهواز گفت: سایتهای اینترنتی از جمله مواردی هستند که دشمنان با حمایت استکبار از آنها با تمام توان و قوا استفاده می کنند و این هجوم بی سابقه، پاتک آنها علیه شیعه است.  حجت السلام و المسلمین…