دبیرستان عصاریان دزفول

37
خورنا: نخستین مسابقه جراحی کلیه موش روز شنبه در دبیرستان عصاریان دزفول برگزار شد. دبیر زیست شناسی دبیرستان عصاریان دزفول در حاشیه برگزاری این مسابقه به خبرنگار ایرنا گفت:نخستین مسابقه جراحی موش وخروج کلیه با حضور هفت…