دانه روغنی کلزا

خورنا: رییس اداره تعاون روستایی شوشتر از خرید یک هزار و 300تن دانه روغنی کلزا به نرخ تضمینی از کشاورزان این شهرستان خبر داد.  ˈحسین بهداروندیˈ دراین باره افزود: این میزان خرید توسط دو مرکز خرید وابسته به تعاون روستایی به قیمت هر کیلوگرم 19هزار ریال انجام شده است. وی افزود: خرید دانه…