دانشگاه علوم پزشکی همدان

37
خورنا: معماي حلق آويز شدن دانشجوي دختر در خوابگاه دانشكده علوم پزشكي همدان در حالي خبر ساز شد كه هنوز ردپايي از عامل يا عاملان جنايت پيدا نشده است. اين قتل كه در سومين جمعه پاييز اتفاق…