دانشگاه شهيد چمران

37
خورنا: عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: با توجه به سخنان رئيس‌جمهور مي‌توان نتيجه گرفت اصلاحات سياسي- اقتصادي در 100 روز گذشته صورت گرفته است. عبدالحميد آهنگري اظهاركرد: پيشنهاد مي‌شود دولت در اين ماه‌هاي باقيمانده سال بيشتر به…