دانشگاه رامین اهواز

خورنا: رییس گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان گفت: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. به گزارش خورنا، علی رجب زاده رشته های مورد پذیرش این دانشگاه را پنج رشته باغبانی، زراعت، بیوتکنولوژی، تغذیه دام و ژنتیک و اصلاح دام در مقطع…