دانشکده علوم پزشکی

خورنا: “عبدالرحیم صائمی نیا” اظهار داشت: با موافقت شورای گسترش وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی طی نامه ای با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول موافقت شد. وی گفت: طی دو نامه جداگانه نیز مجوز تاسیس دانشکده پرستاری و دانشکده پیرا پزشکی نیز در دانشگاه علوم پزشکی دزفول صادر شد. رییس دانشگاه علوم پزشکی…