دانشمندان پرتالیف

خورنا: دکتر مهرابی زاده هنرمند و دکتر شکر کن از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز در ردیف دانشمندان پرتالیف کشور در حوزه علوم انسانی معرفی شدند. اخیرا پایگاه اطلاع رسانی علوم و فناوری اسامی 20 دانشمند برتر که در دوره ای 10 ساله از سال 1381 تا 1391 بیشترین مقاله را در نشریات علمی معتبر کشور و در ISC داشتند…