دارو مسمومیت

کارشناس ارشد دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

خورنا/ کارشناس ارشد دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: اشتباهات دارویی را جدی بگیرید زیرا مسمومیت‌های ایجاد شده در این زمینه گاهی غیرقابل جبران است. فرخ رامش امروز با بیان اینکه مسمومیت‌های دارویی را جدی بگیرید اظهار کرد: از وسیله اندازه‌گیری دارو که همراه داروست برای میزان داروی مصرفی استفاده شود. وی افزود: مقدار مناسب دارو مهم است…