دارو مسمومیت

دارو

کارشناس ارشد دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

خورنا/ کارشناس ارشد دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: اشتباهات دارویی را جدی بگیرید زیرا مسمومیت‌های ایجاد شده در این زمینه…