داروخانه دامپزشکی رامشیر

37
خورنا: مدیر جهادكشاورزي شهرستان رامشیر گفت: با وجود اینکه یکی از شغل های مهم مردم این شهرستان دامداری و دامپروزی است، اولین داروخانه دامپزشکی در رامشیر افتتاح شد. مصطفی هنرمندیان در گفتگو با…