دارایی: نمایندگان لرستان از ابتدای انقلاب به دنبال مجوز کارخانه سیمان الوار بودند