دادگستری

دادگاه

در دیدار سران عشایر صورت گرفت

خورنا به گزارش سه شنبه روابط عمومی دادگستری خوزستان،’ فرهاد افشار نیا’ در دیدار سران عشایر و اعضای شورای حل اختلاف ویژه عشایر شهرستان اهواز،…