دادگستری استان خوزستان

37
خورنا: بنابر اعلام دادگستری استان خوزستان در روزهای اخیر سه نفر در زندان کارون اهواز به دار مجازات آویخته شدند. حکم رضا . ر . که در سال 85 در یک فقره درگیری، مرتکب قتل شده و از…