خیابان‌های شوشتر

خورنا: شهردار شوشتر از آغاز نامگذاری خیابان‌ها و کوچه‌های سطح شهر شوشتر خبر داد و گفت: خروجی تشکیل شورای نامگذاری نصب تابلوهای استاندارد نامگذاری خیابان‌ها و میادین است. آرش دُر اظهار کرد: شورای نامگذاری شوشتر در فعالیت گسترده‌ای خیابان‌ها و کوچه‌های بی‌نام شهر را نامگذاری کرده و تابلوهای این خیابان‌ها در حال نصب است. وی اضافه کرد: تابلوهای نامگذاری میادین در…