خور زنگی

37
خورنا: به مناسبت هفته ی زمین پاک حاشیه ی خور زنگی، یکی از مهمترین شاخه های خور موسی در خلیج فارس پاکسازی شد. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، اداره محیط زیست این سازمان با مشارکت شرکتهای…