خودکسی در مسجد سلیمان

37
خورنا/ رییس دادگستری مسجدسلیمان نسبت به سیر صعودی خودکشی در این شهرستان هشدار داد. پیمان چعباوی اظهار کرد: متاسفانه اقدام به خودکشی در این شهرستان در میان زنان و جوانان رایج شده است که این مساله زنگ خطری به…