خلیل حیدری شهردار مسجدسلیمان

37
خورنا: خلیل حیدری را رای اکثریت آرا در شورای شهر به عنوان شهردار مسجدسلیمان انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فارس از مسجدسلیمان، خلیل حیدری را رای اکثریت آرا به عنوان شهردار مسجدسلیمان انتخاب شد.