خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خورنا  ˈداریوش امیرسرداری گودرزیˈ یکشنبه شب در همایش تخصصی چالش های نفت، آب و محیط زیست در سرسرای اجتماعات سد و نیروگاه ‏کرخه افزود: ۱۸۶ مرکز انتقال نفت تاسیسات و فشارشکن وجود دارد و ۲۹۳ ایستگاه مخابراتی…