خصوصی سازی

در حاشیه دیدار از فرودگاه بین المللی آبادان بیان شد

خورنا ‘محمدعلی ایلخانی’ دوشنبه در حاشیه دیدار از طرح های عمرانی در دست اجرای فرودگاه بین المللی ‘آیت ا… جمی’ آبادان به ایرنا،اظهارکرد:بر اساس برنامه، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در فرودگاه های کشور، مشارکت ۵۰ درصدی در تامین سرمایه طرح هاست و این شرکت با همکاری وزارت راه و شهرسازی برای تحقق این هدف آمادگی دارد. وی افزایش همکاری…