خصوصی سازی فولاد خوزستان

خورنا: اواسط دهه 80 و بعد از تغییر در سطح کلان مدیریت کشور، مدیرعامل وقت شرکت فولاد خوزستان به توصیه صاحب منصب های پیشین وزارت صنایع، رویکرد باشگاه فولاد را تغییر داد که نتیجه آن تغییرات، سقوط…