خش کودک کتابخانه های عمومی شهرستان اندیمشک

خورنا – مسلم میرزاوند رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اندیمشک گفت: با پیگیری های صورت گرفته تمامی بخش های کودک ۸ باب کتابخانه عمومی اندیمشک از محل اعتبارات تملک و دارایی سال ۹۴ تجهیز گردید. میرزاوند با بیان این که اعتبار تخصیص یافته برای این طرح مبلغ ۲۳۹/۹۰۰/۰۰۰ ریال بوده است گفت: خرید ۴۲ عدد صندلی کودک ،…