خشکسالی در استان خوزستان

37
خورنا: معاون بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان بر تداوم خشکسالی در استان خوزستان و حوضه هاي آبريز رودخانه هاي منتهي به آن تاکید کرد. مهندس “حبیب اله جعفری” افزود: براساس آخرين نقشه هاي پيش…