خسارات

مدیر بیمه‌های آتش سوزی بیمه ایران خبر داد

خورنا-مدیر بیمه های آتش سوزی  بیمه ایران گفت: کارشناسان این مجموعه خسارات وارده به پتروشیمی بوعلی سینا را ۶۰ میلیون یورو تخمین زده اند، که در اسرع وقت و پس از تکمیل بررسی ها پرداخت می شود. به گزارش خورنا…