خرید و نگهداری قبر

خورنا:  متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است: آیا جایز است انسان در دوران حیات خود قبرى را به قصد تملک بخرد؟ اگر مکان قبر، ملک شرعى دیگرى باشد خریدن آن اشکال ندارد ولى اگر جزئى از زمینى باشد که وقف براى دفن اموات مؤمنین است، خرید و نگهدارى آن براى خود انسان، چون به‌طور قهرى…