خرید زمین ارزان اهواز

خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: وقتی قرار باشد نظارت و کنترلی بر کار تبلیغات نباشد و انتشار و توزیع اوراق تبلیغاتی آتش به اختیار و بدون هر مجوزي آزاد باشد، نتيجه همين مي شود كه هركس يا هر گروهي راحت و بدون داشتن دغدغه از عواقب کار، هر چه بخواهد چاپ و بین مردم…