خروج از بحران کشور

خورنا: هفته نامه امید جوان؛ سعید شمس – محمد هاشمی با گفتن اینکه “رییس جمهور منتخب در شعارهای تبلیغاتی تاکید زیادی به اعتدال داشتند و با توجه به شناختی که از او وجود دارد، این امیدواری به وجود آمده است که کشور در حال خروج از بحران و حرکت در مسیر منطق و عقلگرایی است” به سؤالات…