خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت ماهشهر

37
خورنا: لیست 7 نفره ای به عنوان نماینده جبهه اصولگرایان در ماهشهر معرفی شدند. به گزارش خورنا، لیست 7 نفره ای به عنوان نماینده جبهه اصولگرایان ایران با نام “خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت” به صورت رسمی…