خدمات

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

خورنا  طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی سیدعلی سیاوش به سمت معاون اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منصوب شد. در متن این حکم که به امضای سعید‌نژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی رسیده، آمده است: با توجه به تعهد و تخصص سیدعلی سیاوش و موافقت معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی، از…