خدمات الكترونيك

خورنا محسن سزاری عصر سه شنبه در جلسه واگذاری خدمات ادارات و شهرداری ها به دفاتر پیشخوان دولت که در استانداری خوزستان برگزار شد، عنوان کرد: دولت به معنای نهادی است که با ارده شهروندان شکل می گیرد و اهداف عمومی را دنبال می کند. دولت بر اساس عملکرد به سه مدل ملی، استانی و شهری تبدیل می شود. سزاری…