خبر خوزتسان

خورنا: قصه تلخ خشکسالی، گرد و غبار و شوری آب چند سالی ا‌ست که نخلستان‌های خوزستان را به نابودی کشانده است. به گزارش خورنا؛ استان خوزستان از دیرباز با برخورداری از رودخانه‌های بزرگ و پرآبی چون کارون مهد کشاورزی در کشور بوده است و کشاورزان بسیاری را پرورش داده است. بسیاری از مردم پیش از…