خبرهای پتروشیمی

29
باقرگل فر-خورنا:هیاتی لهستانی با هدف بررسی شرایط منطقه برای سرمایه گذاری از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و منطقه ویژه بندری امام خمینی (ره) بازدید می کند. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، تجار و مدیران بخش…