خبرنگاران هندیجان

خورنا: بهروز فرج الهی، فرماندار شهرستان هندیجان در بخشنامه‌ی شماره 4459/3115 مورخ 92/10/9 که خطاب به کلیه ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مستقر در این شهرستان صادر گردیده، از ادارات مذکور موکداً خواسته شده تا فقط با خبرنگاران معرفی شده توسط فرمانداری مصاحبه نمایند. این خبرنگاران شامل ناصر حکیمی (فارس، سیاست روز، عصر کارون)، راشد جغتایی…