خبرنگاران هندیجان

خورنا: بهروز فرج الهی، فرماندار شهرستان هندیجان در بخشنامه‌ی شماره 4459/3115 مورخ 92/10/9 که خطاب به کلیه ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مستقر در این شهرستان صادر گردیده، از ادارات مذکور موکداً خواسته شده تا فقط با…