خاکسپاری

پیام : بیژن  بهوندی سردبیر پایگاه خبری خورنا : با نهایت تاسف از درگذشت جناب کنزابرا جبار چحیلی، بزرگ جامعه صابئین مندایی جهان . فقدان این شخصیت بزرگ فرهیخته و ارجمند  را به خانواده ایشان و جامعه…