خانه مطبوعات خوزستان

خورنا: خانه مطبوعات خوزستان پس از تبرئه از شکایت برخی افراد مطبوعاتی در دادگاه بدوی، این بار از دادگاه تجدید نظر خوزستان نیز تبرئه شد. امید حلالی مدیر خانه مطبوعات خوزستان با اعلام این خبر افزود: با تبرئه خانه مطبوعات خوزستان از شکایت برخی همکاران و خواسته آنان مبنی بر انحلال این نهاد صنفی و…