خانم های مجلس

خورنا: اوج گرفتن دوران کاری نمایندگان در بهارستان برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، بهانه‌ای برای آسیب‌شناسی برخی عملکرد نمایندگان و البته پدیده‌های جالب مجلس که به صورت مستقیم از سوی مردم نیز مشاهده شد، پرداخت شود. هر کاری دوران بهاری خود را دارد، برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، روزهای انتخابات و رای‌اعتماد به وزرای پیشنهادی، دوران اوج…