حکومیت قطعی و انفصال از خدمات حساس دولتی ۹ نفر از کارکنان شهرداری‌های خوزستان

خورنا : حکومیت قطعی و انفصال از خدمات حساس دولتی ۹ نفر از کارکنان شهرداری‌های خوزستان  اعلام گردید . با پیگیری‌های اداره بازرسی استان خوزستان و حضور در جلسات هیئت تخلفات استانداری این استان، آراء…