حکومیت قطعی و انفصال از خدمات حساس دولتی ۹ نفر از کارکنان شهرداری‌های خوزستان

خورنا : حکومیت قطعی و انفصال از خدمات حساس دولتی ۹ نفر از کارکنان شهرداری‌های خوزستان  اعلام گردید . با پیگیری‌های اداره بازرسی استان خوزستان و حضور در جلسات هیئت تخلفات استانداری این استان، آراء قطعی محکومیت تمامی متخلفان معرفی شده صادر شد. در این احکام ۹  نفر از کارکنان شهرداری‌های ماهشهر، سوسنگرد، اندیمشک، رامشیر و…