حيات وحش

37
خورنا: كارشناس حيات وحش اداره‌كل حفاظت محيط‌زيست خوزستان از انجام سرشماري زمستاني حيات وحش در استان خبر داد و گفت: اين سرشماري در 12 منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع خوزستان انجام مي‌شود. اردشير اميني اظهار كرد: سرشماري پستانداران از…
خورنا: كارشناس حيات وحش اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان گفت: مهاجرت پرندگان مهاجر سرزمینهای سردسیر به تالابهای استان خوزستان آغاز شده و تا حدود 25 روز ديگر به اوج خود مي رسد. اردشير اميني اظهار كرد: در…