حوزه علوم انسانی

37
خورنا: دکتر مهرابی زاده هنرمند و دکتر شکر کن از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز در ردیف دانشمندان پرتالیف کشور در حوزه علوم انسانی معرفی شدند. اخیرا پایگاه اطلاع رسانی علوم و فناوری اسامی 20 دانشمند برتر که در دوره…