حمیدرضا جلایی پور

خورنا: حمیدرضا جلایی پور به روزنامه اعتماد گفت: *برخی 8 سال سر کار بودند و 800 میلیارد هم در آمد ارزی داشتند و می‌خواستند جهان را مدیریت کنند. کشور را با جهان بین‌الملل در انداختند و مردم را درگیر مشکلاتی معیشتی کردند اما روحانی در این سه ماهه کشور را از بحران خارج کرده است این کار کمی نیست. جامعه…