حمل و نقل شهری

خورنا _ نوید قائدی: جاي دوچرخه در سيستم هاي حمل و نقل شهرهاي خوزستان خالی است. چنانچه تاريخ نه چندان دور شهر هاي آبادان و اهواز را ورق بزنيد متوجه مي شويد كه تعداد بالايي از پرسنل كارگري، نظامي و اداري اين دو شهر براي تردد به محل كار خود از دوچرخه استفاده مي…