حمل مصالح خوزستان

خورنا: محور گتوند – صالح شهر – دزفول، که اصلی ترین محور حمل مصالح رودخانه ای و ساختمانی در خوزستان است به دلیل از بین رفتن روکش آسفالت دیگر کشش و تحمل بار و فشار چرخ های کامیون ها را ندارد. رییس اداره راه و شهرسازی گتوند شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این…