حمله به کابینه روحانی

خرونا-عبدالرضا کنی: افراطی ها خط و نشان کشیدند؛ اعتدال گراها دعوت به صبر و تامل کردند؛ اصولگرایان و اصلاح طلبان هر آنچه در چنته داشتند به میدان آوردند تا بالاخره از کابینه یازدهم رونمایی شد. حالا تازه اول عشق است… حالا تازه صحنه برای رقابتی بی محابا و بدون هیچ تقلیل و فروکاستی مهیا شده است. آتش…