حمایت زیباکلام از ولایتی

37
خورنا: صادق زیباکلام: دلم مي‌خواست مي‌توانستم بنويسم كه برنده مناظره ديروز دكتر حسن روحاني و در جايگاه بعدي دكتر محمدرضا عارف مي‌بودند. اما اين‌گونه نشد. از نظر من يكي از پيروزهاي مناظره ديروز از قضاي روزگار…