حمايت رئيس مجمع نمايندگان استان خوزستان از فعاليت هاي شهرداري اهواز