حلزون

37
خورنا: « از دو ماه پیش و بعد از استقرار تیم جدید در سازمان دارو و غذا و با بررسی های مجدد،  مشخص شد که کرم حلزون هیچ گونه مجوزی برای تولید در کشور ندارد…