حق محرومیت بندر امام خمینی

خورنا – حرف شما: باسلام بنده از طرف جمعی از فرهنگیان بندر امام خمینی می خواستم بدانم که چرا حق محرومیت را از احکام کارگزینی ما حذف نموده اندشاخصه های منطقه ی محروم چیست وبندرامام چه چیزی نداشت که تا دو سه سال پیش محروم بود وحالا صاحب چه چیزهایی شده که جزءمناطق محروم نیست تا جایی…