حقوق شهروندي در بازار اهواز

37
خورنا: بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو‌ها و استفاده غیر مجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند۲۰ همین ماده از…