حضور پر رنگ ورز شکاران خوزستانی در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان