حضور شمخانی همراه روحانی در خوزستان

خورنا: علی شمخانی و محسن رضایی نیز همراه با رئیس جمهور وارد اهواز شدند. معاون اجرایی رئیس جمهوری، چند وزیر کابینه یازدهم از جمله علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاوران رئیس جمهوری، روحانی را در این…